Adatkezelési tájékoztató
Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési politika, valamint, hogy az adatkezeléssel érintett vállalkozások, természetes és magánszemélyek megfelelő tájékoztatást kapjanak az Adatkezelő által üzemeltetett honlapok, mint www.prosis.hu (a továbbiakban, mint Weboldalak) kifejezetten hírlevél és elektronikus direkt levél (a továbbiakban, mint eDM) fogadás céljából megadott személyes adataiknak a kezelésével kapcsolatban.
A jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelők különös tekintettel vették figyelembe
 az Alaptörvényt;
 az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt;
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (Infotv.);
 az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. évi január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényt;
 az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét (GDPR rendelet).

 1. Adatkezelő
  1.1. Az adatkezelő a Prosis Kft. (székhely: 7345 Alsómocsolád, Kossuth utca 141.; cégjegyzékszám: Cg. 02 09 075376; adószám: 12419890202) (a továbbiakban: „Adatkezelő”).
  1.1. Az adatkezelés kiterjed az alábbi területek esetében:
  a. befektetési terv letöltése, tájékoztatás, kapcsolattartás;
  b. nyílt napra való beregisztrálás, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, ajánlattétel, ajánlat elbírálása;
  c. termékről, szolgáltatásról való érdeklődés, regisztráció, kapcsolatfelvétel lehetővé tétele, igények megismerése, ajánlattétel, kapcsolattartás, ingyenes szolgáltatások nyújtása;
  d. termékek vásárlóinak kiszolgálása, velük való kapcsolattartás;
  e. ügyfélszolgálati megkeresések kezelése, ügyfelekkel való kapcsolattartás;
 2. Az adatkezelés jogalapja és alapelvei
  2.1. Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett (a továbbiakban:„Érintett”) önkéntes hozzájárulása alapján, illetőleg az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.
  2.2. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, befektetési terv letöltésével, a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával, a személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást.
  2.3. A hozzájárulás kiterjed különösen a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.
  2.4. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Érintett nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Érintett a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú.
  Érintett önállóan adhat hozzájárulást, a jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így az Érintett, illetve annak törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Az Adatkezelő a szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.
 3. Az adatkezelés célja
  3.1. Az adatkezelés célja az Adatkezelő szolgáltatásainak és termékeinek az ügyfelekkel való megismertetése, marketingtevékenységük fejlesztésére irányuló tanácsadás, a felhasználóinak kiszolgálása, e-mail marketing témájú szakmai rendezvények szervezése, szakmai tanulmányok közzététele, az ügyfelekkel való kapcsolattartás, a szolgáltatás fejlesztése, közvélemény-kutatás, hírlevél küldése, direkt mail és e-DM küldése, üzleti ajánlatok küldése, adatbázis továbbítás és értékesítése üzleti partnerei részére, továbbá az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatok ellátása, amely az Adatkezelő által végzett egyes adatkezelések tekintetében az alábbiakat foglalja magában:
  a. befektetési terv letöltése, tájékoztatás, kapcsolattartás;
  b. nyílt napra való beregisztrálás, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, ajánlattétel, ajánlat elbírálása;
  c. termékről, szolgáltatásról való érdeklődés, regisztráció, kapcsolatfelvétel lehetővé tétele, igények megismerése, ajánlattétel, kapcsolattartás, ingyenes szolgáltatások nyújtása;
  d. termékek vásárlóinak kiszolgálása, velük való kapcsolattartás;
  e. ügyfélszolgálati megkeresések kezelése, ügyfelekkel való kapcsolattartás;
 4. A kezelt adatok köre
  4.1. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az egyes adatkezelési célok esetében az Érintetteknek az alábbiakban felsorolt személyes adataira terjed ki:
   Név
   Cégnév
   Autómosó helye (város)
   Telefonszám
   E-mail
  4.2. Az Adatkezelő az Érintettektől névtelenül további demográfiai vagy üzleti adatokat is gyűjthet, amelyek – a névtelenség miatt – nem minősülnek személyes adatoknak.
  4.3. Az Adatkezelő honlapjának használata során az Érintett böngészője által elküldött technikai információk a Server Log fájlokban eltárolódnak.
 5. Az adatkezelés időtartama
  5.1. Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az Adatkezelő általi törléséig tart.
  5.2. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az egyes adatkezelési célok esetében – az Érintett kérésére korábban való törlés hiányában – az alábbiakban meghatározott időtartamra terjed ki:
  a. befektetési terv letöltése, tájékoztatás, kapcsolattartás korlátlan időtartam a hírlevélről való leiratkozás időpontjáig;
  b. nyílt napra való beregisztrálás, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, ajánlattétel, ajánlat elbírálása korlátlan időtartam a hírlevélről való leiratkozás időpontjáig;
  c. termékről, szolgáltatásról való érdeklődés, regisztráció, kapcsolatfelvétel lehetővé tétele, igények megismerése, ajánlattétel, kapcsolattartás, ingyenes szolgáltatások nyújtása korlátlan időtartam a hírlevélről való leiratkozás időpontjáig;
  d. termékek vásárlóinak kiszolgálása, velük való kapcsolattartás korlátlan időtartam a hírlevélről való leiratkozás időpontjáig;
  e. ügyfélszolgálati megkeresések kezelése, ügyfelekkel való kapcsolattartás — korlátlan időtartam a hírlevélről való leiratkozás időpontjáig.
  5.3. Az Érintett hozzájárulása megszüntethető az Adatkezelő ügyfélszolgálatának segítségével.
  5.4. Az adatbázisból való törlés az Érintett kérésére is történhet, így az adatkezelés – a fent meghatározott időtartamokon belül – mindaddig fennáll, amíg az Érintett kifejezetten nem kéri az Adatkezelőtől az adatainak törlését.
  5.5. Az Adatkezelő legkésőbb az Érintett kérelmének átvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül törli az adatot.
  5.6. A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott, például számviteli előírásokból fakadó megőrzési kötelezettségek teljesítését. Az Adatkezelő ügyfelei által igénybe vett szolgáltatások adatai megjelennek a számlán és egyéb számviteli bizonylatokon is, ezek az adatok a számviteli előírások miatt nem törölhetőek.
 6. Az adatkezelés módja
  6.1. Az Érintett a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával, egyes kérdőívek kitöltésével, postai vagy elektronikus levelekben való rögzítéssel és esetleges egyéb egyedi módon közli az Adatkezelővel a személyes adatait.
  6.2. Az Érintettek személyes adatainak nyilvántartása az egyes adatkezelési célok szerint elkülönítve történik.
  6.3. Az Érintettek személyes adataihoz hozzáférők köre:
  a. az Adatkezelő munkatársai;
  b. az alábbiakban meghatározott Adatfeldolgozók munkatársai;
  c. egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;
  d. a lejárt tartozások kezelése céljából az Adatkezelő által megbízott követeléskezelő cég munkatársai;
  e. egyéb személyek az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.
  6.4. Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.
 7. Adatfeldolgozás
  7.1. Az Adatkezelő adatfeldolgozóként igénybe veszi az alábbi Adatfeldolgozó szolgáltatását:
  Kereskedelmi Marketing Trendek Kft. . (székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 19. VI./4.; cégjegyzékszám: Cg. 01 09 286773; adószám: 14653986241)
  Az Adatfeldolgozók adatkezeléssel összefüggő tevékenysége a technikai háttér szolgáltatása.
  Az Adatfeldolgozók az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljukra adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni.
 8. Adattovábbítás
  8.1. Az adatgyűjtést végző Adatkezelő kizárólag az Érintett határozott, kifejezett, és az adatkezelés pontos céljára irányuló (hírlevél és eDM küldés vagy telefonos megkeresés) hozzájárulását követően az Érintett adatai az Adatkezelő üzleti partnerei részére értékesítésre kerülnek.
  Az adatkezeléshez való hozzájárulás a www.prosis.hu oldalon kialakított felületeken tehetőek meg.
  8.2. Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a személyes adatok adatkezelési gyakorlata a hatályos közösségi és hazai jogszabályoknak maradéktalanul megfeleljen. Adatkezelő és az Adatkezelő üzleti partnerei között létrejött adatátruházási szerződésben a felek kölcsönösen kötelezettséget vállaltak arra vonatkozóan, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységüket a jogszabályoknak, az adatvédelmi tájékoztatókban foglaltaknak betartásával, valamint az Érintettek jogainak a szem előtt tartásával végzik.
  8.3. Az Adatkezelő az általuk kezelt személyes adatokat főszabályként nem továbbítják harmadik személy részére, kizárólag abban az esetben, ha ehhez az Érintett kifejezetten hozzájárult, illetve, ha azt jogszabály írja elő.
 9. Adatbiztonság
  9.1. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR-ban és az Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
  9.2. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.
  9.3. Az Adatkezelő internetes honlapján történő adatátvitelkor az úgynevezett SSL (Secure Socket Layer) biztonságtechnikai eljárás kerül alkalmazásra, amely kódolt adatátvitelt és magas szintű adatbiztonságot nyújt.
 10. Tájékoztatás kérése, az adatok helyesbítése, törlése, zárolása
  10.1. Az Érintett
  a. tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;
  b. kérheti személyes adatainak helyesbítését;
  c. kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását;
  d. tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.
  10.2. Az Érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.
  10.3. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott Adatfeldolgozók által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 (harminc) naptári napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.
  10.4. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.
  10.5. A személyes adatot törölni kell, ha
  a. a kezelése jogellenes;
  b. az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri;
  c. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
  d. az adatkezelés célja megszűnt;
  e. az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
  f. a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 11. Jogorvoslat
  11.1. Az Érintett az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.
  11.2. Ha az Érintett az Adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.
  11.3. Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §- ában meghatározottak szerint.
  11.4. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni: a. Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság b. Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. c. Honlap: www.naih.hu d. Telefon: +36 (1) 391-1400 e. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 12. Egyoldalú módosíthatóság
  12.1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.
  12.2. Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.
  Budapest, 2020.01.21.